VOORLOPIGE ONDERZOEKSRESULTATEN

In de periode januari 2012 t/m medio juli 2014 zijn een groot aantal bottom-up ontwikkelde Knooppunten van zachte in­fra­struc­tuur in Amsterdam en Berlijn geïdentificeerd, onderzocht en gedocumenteerd. Van deze Knooppunten zijn er vijftien meer in detail bestudeerd, waarvan tien zeer grondig en diepgaand aan de hand van vijf onderzoeksvragen en de centrale vraagstelling van het onder­zoek: “Hoe zien Knooppunten van zachte infrastructuur eruit, hoe functioneren ze, wat zijn hun opbrengsten voor de buurt en stad en hoe zit hun logica (ont­staans­geschiedenis, besluitvorming, uitvoering, financiering, exploitatie, etc…) in elkaar?”

Aan de hand van de in de onderzoekspilot onderzochte bottom-up Knooppunten bespreken we hier de voorlopige conclusies voor de onder­zoeks­vra­gen en centrale vraagstelling van ons onderzoek. Op basis hiervan formuleren we (voorlopige) aanbevelingen voor het stimuleren en faciliteren van het ontstaan en succes van Knooppunten van zachte infrastructuur.

De onder­zoeks­re­sul­taten zijn voorlopig, omdat het een pilot-onderzoek betrof, waarin te weinig Knooppunten diepgaand zijn onderzocht om definitieve conclusies te kunnen trekken. De variëteit van onderzochte Knooppunten en uiteenlopende contexten en ontstaansgeschiedenissen is zo divers dat op basis hiervan geen definitieve uitspraken gedaan kunnen worden. Voor daadwerkelijke eindconclusies is een groter en gedetailleerder onderzoek en onderzoekssample nodig, van naar schatting (van de onderzoekers) minimaal twintig Knooppunten. Hiervoor was in deze door o.a. het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) gefinancierde onderzoekspilot echter geen ruimte. Met behulp van aanvullende financiering zou in de toekomst het complete onderzoek alsnog uitgevoerd kunnen worden.

Basisschool Oostelijke Eilanden (Amsterdam - Centrum)

ONDERZOEKSVRAGEN

Wat zijn typische kenmerken en eigenschappen van Knooppunten van zachte infrastructuur?

Welke actoren zijn betrokken bij ontstaan, functioneren en succes van Knooppunten?

Hoe ontstaan en functioneren Knooppunten van zachte infrastructuur?

Wat zijn opbrengsten en effecten van Knooppunten van zachte infrastructuur?

Op welke wijze kan het ontstaan en succes van Knooppunten van zachte infrastructuur gestimuleerd en gefaciliteerd worden?

DISCUSSIE

Hierna volgt nog een overkoepelende discussie, waarin specifieke verschillen tussen Amsterdam en Berlijn aan de orde komen en een reflectie op het stedenbouwkundig veld en programma van de stad wordt gegeven en de waarde en mogelijkheden van bottom-up initiatieven.

(UA-0000000-0)